Algemene voorwaarden voor VOIP aanbieders via Voipkiezen.nl

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Voipkiezen.nl:
de eigenaar en exploitant van de website Voipkiezen.nl, zijnde de Forward Company, gevestigd en kantoorhoudende te Aalsmeer, Boomgaard 16, 1432 LA.

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf of in opdracht van een ander opdracht verleent aan Voipkiezen.nl tot het doen van een VOIP aanbieding op de website van Voipkiezen.nl.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Voipkiezen.nl, op basis waarvan Opdrachtgever op basis van overeengekomen voorwaarden gerechtigd is een VOIP aanbieding te doen plaatsen op de website van Voipkiezen.nl.

Voipkiezen.nl exploiteert een vergelijkingssite voor Voip aanbieders, waarvan inhoud en doelstelling bij Opdrachtgever wordt verondersteld genoegzaam bekend te zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van VOIP aanbiedingen op de website van Voipkiezen.nl en maken integraal deel uit van de door Opdrachtgever met Voipkiezen ter zake af te sluiten contracten.

Behoudens indien en voor zover Voipkiezen.nl expliciet andersluidende bepalingen dan wel algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard, gelden slechts de algemene voorwaarden van Voipkiezen.nl en worden algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien en voor zover vast komt te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt dan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Voipkiezen.nl is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Met het blijven aanbieden van diensten via Voipkiezen.nl door de Opdrachtgever na wijziging en kennisgeving van de algemene voorwaarden, wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk binnen 10 werkdagen na de datum van kennisgeving bezwaar heeft aangetekend.

De afspraken tussen Opdrachtgever en Voipkiezen.nl worden aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde looptijd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de contracttermijn wordt een contracttermijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst tegen het einde van de looptijd schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, bij gebreke waarvan de overeenkomst geacht wordt telkens en automatisch te zijn verlengd voor eenzelfde contractstermijn.

Ieder partij is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en tussentijds schriftelijk te doen beëindigen, indien de andere partij ondanks schriftelijke aanmaning haar contractuele verplichtingen niet (meer) nakomt, de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling is aangevraagd dan wel op het vermogen van de andere partij beslag is gelegd, zonder dat sprake is van (uitzicht op) opheffing daarvan.

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tarieven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De tarieven per 1 oktober 2014 worden vermeld in de bijlage bij deze overeenkomst. Voipkiezen.nl is gerechtigd per 1 januari van enig volgend jaar dan wel na afloop van enige contractstermijn haar tarieven aan te passen. Tariefsaanpassing zal in een dergelijke geval adequaat worden kenbaar gemaakt. In bijzondere gevallen is Voipkiezen.nl tevens gerechtigd tarieven tussentijds in redelijke mate aan te passen. Mits zulks adequaat wordt toegelicht.

Ingeval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven. Dit dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs te gebeuren, waarbij de Opdrachtgever op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen dient te vergoeden, hetgeen Voipkiezen.nl op basis van een gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd.

Vanaf de datum van aangaan van de Overeenkomst is Voipkiezen.nl gerechtigd de Opdrachtgever te factureren ter zake de op haar website geplaatste aanbieding. Voipkiezen.nl is - ongeacht de overeengekomen betalingscondities - te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te vorderen.

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Ingeval van niet of niet tijdige betaling Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het verschuldigde bedrag vanaf het moment van afloop van de betalingstermijn. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle (buiten)gerechtelijke proces- in incassokosten te vergoeden aan Voipkiezen.nl. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag echter met een minimum van € 120,--.

Ingeval Opdrachtgever niet ten minste 14 dagen na dagtekening van de factuur dan wel de eerste dag van plaatsing van de Voip aanbieding gereclameerd heeft omtrent uitvoering door Voipkiezen.nl, wordt Opdrachtgever geacht een en ander te hebben goedgekeurd. Ingeval Opdrachtgever tijdig reclameert ter zake een en ander, dient hij schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht zijn klachten te specificeren, bij gebreke waarvan hij geen beroep kan doen op de in de reclamatie aangegeven klachten.

Indien komt vast te staan dat Voipkiezen.nl aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist plaatsen van de VOIP aanbieding , is haar aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel/periode van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Voipkiezen.nl. De aansprakelijkheid van Voipkiezen.nl is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Voipkiezen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

Voipkiezen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart Voipkiezen.nl in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de plaatsing van de VOIP aanbieding voortvloeien. Het risico voor fouten in relatie tot de wijze van terbeschikkingstelling van het aanbiedingsmateriaal en het daartoe gehanteerde communicatiekanaal liggen bij Opdrachtgever.

Alle situaties van overmacht ontslaan Voipkiezen.nl van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.

Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, overeenkomstig de aanwijzingen van Voipkiezen.nl. Als naar het oordeel van Voipkiezen.nl het aanbiedingsmateriaal en de prijsgegevens niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de Opdrachtgever het recht op plaatsing op de website, zulks onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om te voldoen aan de overeengekomen financiële verplichtingen.

Opdrachtgever garandeert Voipkiezen.nl dat door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de door Opdrachtgever verstrekte materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zake rechten die derden kunnen gelden krachtens de Auteurswet en/of andere regelingen op het gebied van intellectuele eigendom dan wel gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen. Opdrachtgever vrijwaart Voipkiezen.nl zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken ter zake.

Opdrachtgever zal het intellectuele eigendom van Voipkiezen.nl op handelsnaam, logo en website volledig respecteren en daarnaast op geen enkele wijze met Voipkiezen.nl concurreren in de ruimste zin des woords.

De Opdrachtgever vermeldt bij aanmelding zijn identiteit, zijn inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en zijn feitelijke adres (NAW gegevens), waarbij niet volstaan kan worden met het vermelden van een postbusnummer., via completering van een intake formulier van Voipkiezen.nl.

De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor degenen die gebruik maken van de dienst:

a. gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronische postadres;
b. het btw-identificatienummer.

De Opdrachtgever dient Voipkiezen.nl actief en vooraf te informeren over (prijs)wijzigingen in haar portfolio.

Lokale aanbieders worden opgenomen in de vergelijking als deze een postcodecheck beschikbaar stellen die voldoet aan de specificaties van Voipkiezen.nl. Deze specificaties zullen op verzoek worden toegezonden.

Voipkiezen.nl behoudt zich het recht voor om aanbieders die niet voldoen aan de informatieplicht te weren, al dan niet te verwijderen uit haar vergelijkingen.

De Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de informatie die hij verstrekt juist en volledig is. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, zulks ter beoordeling van Voipkiezen.nl. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst, de eventuele verzendkosten en overige condities.

De Opdrachtgever houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en geeft op zijn website aan hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. De Opdrachtgever onderschrijft het privacybeleid van Voipkiezen.nl.

  1. Voipkiezen.nl is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoogde van deze overeenkomst over te dragen aan derden, mits Voipkiezen.nl Opdrachtgever daaromtrent tijdig en schriftelijk op de hoogte zal stellen en uitvoering van de overeenkomst gewaarborgd blijft.
  2. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden zullen door partijen in eerste instantie op minnelijke wijze worden opgelost, al dan niet door middel van inschakeling van een NMI- mediator, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen? Neem contact op

E-mail ons