Privacyreglement Voipkiezen

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Voipkiezen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt

Op grond van deze wet heeft Voipkiezen de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Voipkiezen worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Voipkiezen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Voipkiezen in dit. Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Voipkiezen expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Voipkiezen gebruikt en het doel van het gebruik

Voipkiezen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Voipkiezen of per e-mail contact met ons opneemt. Voipkiezen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Voipkiezen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te verlenen;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Voipkiezen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Voipkiezen -organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Voipkiezen met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Voipkiezen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Voipkiezen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Voipkiezen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Voipkiezen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Voipkiezen verstrekte persoonsgegevens;
• Voipkiezen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Voipkiezen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Voipkiezen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij L.Mennens via info@voipkiezen.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is ofkan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Voipkiezen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Voipkiezen opnemen en Voipkiezen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Voipkiezen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website Voipkiezen.nl

Privacyreglement Voipkiezen versie mei 2018

Cookieverklaring

Via haar website kan VoIPkiezen.nl gebruik maken van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).

Vragen? Neem contact op